Ο σκοπός του Ομίλου Προετοιμασίας Στελεχών Αυτοδιοίκησης (Ο.Π.Σ.Α.) είναι αποκλειστικά κοινωνικός, χωρίς τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης συναλλαγής για οικονόμο-κερδοφόρους στόχους. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Η δημιουργία της απαραίτητης υποδομής, η οποία θα κατατείνει στην κατάρτιση ατόμων που επιθυμούν να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν ουσιαστικά με την έννοια της Αυτοδιοίκησης καθώς και με την προετοιμασία τους για την ενεργό ενασχόλησή τους με το θεσμό και τις δομές λειτουργίας του. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά αναφέρονται:
  • Η ανάλυση της έννοιας της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καθώς και του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
  • Η προσέγγιση και κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του θεσμού σε επίπεδο Διοίκησης, Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης.
  • Η συνειδητοποίηση ενός διευρυμένου κοινωνικά ρόλου τον οποίο οφείλει να υπηρετεί ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης μέσα από την προώθηση της Παιδείας, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. Επιπλέον, η στήριξη της νεολαίας μέσα από προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής απασχόλησης, αλλά και η συνεργασία με τους επαγγελματίες της πόλης.
  • Η μελέτη των τρόπων με τους οποίους η Αυτοδιοίκηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τομείς όπως αυτοί της έρευνας και της τεχνολογίας, της ενέργειας και όλων των σύγχρονων και ανανεώσιμων πηγών της, με στόχο την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος. Κρίσιμα θέματα μελέτης και άμεσου συσχετισμού με την Αυτοδιοίκηση αποτελούν και αυτά του κυκλοφοριακού και της πολεοδομίας.
  • Η ευρωπαϊκή διάσταση του θεσμού της Αυτοδιοίκησης, όπως αποτυπώνεται μέσα από τις σχέσεις με Δήμους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών.
 • Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων ο Όμιλος θα αναπτύξει τις εξής δραστηριότητες:
  • Διοργάνωση ομιλιών, σεμιναρίων, διαλέξεων, ημερίδων και συνεδρίων στα οποία θα λαμβάνουν μέρος είτε μέλη του Ομίλου, είτε τρίτα πρόσωπα, που ο Όμιλος θα μπορεί να προσκαλεί από την Ελλάδα ή άλλες χώρες.
  • Έκδοση ενημερωτικού υλικού όπως εφημερίδα, ψηφιακό υλικό κτλ.
  • Συγκρότηση εξειδικευμένων επιτροπών και αντίστοιχων ομάδων δράσης ανά θεματική ενότητα, με στόχο την μελέτη, έρευνα και ανάδειξη των θεμάτων τα οποία προβλέπονται στους σκοπούς του Ομίλου.
  • Συνεργασία με Οργανισμούς και φορείς που αντικείμενό τους έχουν το θεσμό της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό.